Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Agrocura (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

1.     Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Agrocura (dataansvarlig Hans Vigen)

Cvr.nr.: 33057628

Egelund 27

6200 Aabenraa

Mail: [email protected]

Tlf. nr.: 3267 7610

2.     Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af vores ydelse - kunder: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser – fra landbrugsfaglig rådgivning til økonomisk og juridisk assistance mv. - er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med de selvbetjeningsløsninger, som du har adgang til på vores hjemmeside.
 • Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.
 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik https://www.agrocura.dk/om-agrocura/cookie-politik.
 • Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik: Personoplysninger anvendes sammen med vores forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser. Som eksempler på resultater kan nævnes (ikke udtømmende liste): Bidragsanalyse, analyse af foderdisponering, analyse og rentemarginaler, låneomlægning mv.

Ligeledes kan dine personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores medlemsservice, rådgivningsydelser og IT-tjenester.

3.     Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

Levering af vores ydelser – kunder:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Almindelige personoplysninger: CPR-nummer
 • Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold mv.
 • Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi mv.
 • Betalingsoplysninger
 • Særlige personoplysninger: Oplysninger om helbred mv., f. eks i forbindelse med aftale om levering af medarbejderadministration og krisehjælp

Markedsføring:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser
 • Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

 • Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies

Forretnings- og produktudvikling - samt analyser, forskning og statistik

  • Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

Følsomme personoplysninger behandler vi kun, når det er absolut nødvendigt af hensyn til dine eller andres vitale interesser, og det vil som overvejende hovedregel ske efter udtrykkeligt samtykke fra dig. (Følsomme oplysninger kan være: helbredsmæssige forhold, strafbare forhold, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering). Dog vil oplysninger om din ægteskabelige status og evt. tilhørsforhold til folkekirken blive behandlet som et nødvendigt led i skattemæssig rådgivning, uden at vi indhenter særskilt samtykke fra dig.

4.     Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 • Offentlige erhvervsregistre, f. eks CVR
 • Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 • Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 • Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

 • EU/EØS

5.     Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

Levering af vores ydelser

 • Behandlingsgrundlaget er den rådgivningsaftale, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser

Markedsføring

 • Lovgrundlag
 • Samtykke

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

 • Cookiepolitik

Forretnings- og produktudvikling

 • Lovgrundlag
 • Rådgivningsaftale

6.     Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

7.     Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

 • Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar der løber efter den 5-årige periode eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.
 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8.     Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til [email protected]

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: Den 9. august 2022

Hans Vigen Hans Vigen
Direktør 32677151
29611813
[email protected]